Mafundisho


Huwezi kuwazuia watu kukunenea mabaya, wala kukuwazia mabaya. Unaweza kutenda mema na kujitoa kwa kila mtu lakini ukaishia kusagiwa meno na kupigwa mawe. Utakavyojibu na kutenda baada ya kufanyiwa mabaya unauwezo wa kuamua na kuzuia. Ukiangalia maneno na mawe wanayokurushia huwezi kumuona Mungu katika hali hiyo unayopitia zaidi utawaona watu walivyo wabaya na kuwawazia kisasi.

Stephano aliposagiwa meno hakuwaangalia wanadamu bali aliinua macho mbinguni na akauona utukufu wa Mungu. Unapokaza macho yako mbinguni na kuuona utukufu wa Mungu hautakuwa na kisasi juu ya wanaokutendea mabaya na kukupiga mawe bali upendo na msamaha juu yao. Usiangalie wanaokurushia mawe, kaza macho mbinguni uuone utukufu wa Mungu.

MDO 7:54-56, 60a
“Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, Tazama! Naona mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii.”

Watu wengi wanalalamika wanampenda Mungu lakini wanashindwa kujizuia na uasherati na uzinzi. Sasa tufuatilie somo hili, ni refu kidogo ila litakusaidia.

1 THE. 4:3-5, 7-8
“Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati; kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima; si katika hali ya tamaa mbaya, kama Mataifa wasiomjua Mungu. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa, hakatai mwanadamu bali Mungu, anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu.”

Ni agizo la Mungu kila anayesema anamfuata Yesu aishi maisha matakatifu. Kushiriki tendo la ndoa na mtu ambaye si mke/mume wako ni dhambi, hii ni kwa wenye ndoa au wasio na ndoa. Miili hujaribu na wengi wamejaribiwa, ila kama umeokoka na umejazwa Roho mtakatifu unauwezo wa kushinda jaribu. Ni lazima uutawale mwili wako na mawazo yako.
MT. 5:28
“lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.”

Biblia imasema kila mmoja hujaribiwa kwa tamaa yake, pale unapokuwa unatamaa ya kitu fulani ndipo na jaribu linapokuja. Hapa ni lazima kuhakikisha mawazo yako Mi safi. Usiruhusu mawazo yasiyofaa yapate nafasi ya kustawi na kujengwa ndani yako, maana yatapelekea kutenda dhambi. Hatuishi kwa kuifuatisha miili yetu bali roho ambazo zimekombolewa na damu ya Yesu. Unaporuhusu tamaa ichukue mimba itazaa dhambi na dhambi ikiwa ndani ya moyo wako itakupelekea kutenda yale ambayo unajua kabisa ni dhambi ila unashindwa kujizuia kutenda.

RUM. 7:17-20
“Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani, ndani ya mwili wangu, halikai neno jema; kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo, silitendi; bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu.”

Unapoufuata mwili utayafikiria mambo ya mwili na kufuata matakwa ya mwili. Lakini moyo wako ukijawa na Roho mtakatifu, hautafuata tamaa za mwili bali utautiisha mwili ufuate roho.

RUM. 8:5-10
“Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili; bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti; bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi; bali roho yenu i hai, kwa sababu ya haki.”

GAL. 5:16-17
“Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka.”

Hili ni jambo la kujikana na kukubeba msalaba wako mwenyewe. Sio jambo la kusubiri mchungaji akukumbushe au hadi mahubiri ya kutisha, kama umeamua kumfuata Yesu basi usiishi kuufuatisha mwili. Omba kwa bidii na kutafuta kumjua Mungu na neno lake. Uwe na muda wako wa kuomba na kusoma neno la Mungu kila siku. Roho yako ikilishwa itakuwa na nguvu ya kushindana na mwili. Hii ni vita na ni lazima upigane vita vizuri na upate ushindi. Usiifuatishe namna ua dunia hii bali ufanywe upya katika kristo na kuitoa mwili wako kuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu.

1 KOR. 6:18-19
Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake; ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe;

Wako wapi vijana wanaomheshimu Mungu? Vijana wanaofahamu kuwa miili yao ni hekalu la Roho mtakatifu. Vijana wanaoishi maisha matakatifu wakiwa nyumbani, kazini, chuo, kanisani au michezoni, iwe mchana au usiku wao siku zote wanamtukuza Bwana kwa kinywa, moyo na miili yao? Vijana ambao hawakumbwi na wimbi la utandawazi na kumkosea Mungu? Vijana ambao hawabishani kuwa wapi kwenye biblia wameandika usimpe busu la ulimi mchumba wako, na wapi pameandikwa usimshike shike mchumba wako?

Vijana waliotayari kuikimbia zinaa hata kama watatengwa na rafiki zao. Wapo tayari kulishika neno la ushuhuda wao hata kama wataonekana hawapo kamili. Vijana wanaoijua kweli ya neno la Mungu nayo kweli imewaweka huru, sio huru kutenda dhambi bali huru mbali na dhambi. Mungu anatafuta waabuduo halisi wamuabudu katika roho na kweli, sio roho tu bali na kweli ambayo katika Yohana 17:17 biblia inasema hiyo kweli ni neno la Mungu.

Kuokoka sio fasheni, sio kuimba na kucheza madhabahuni, ni kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha na kumkataa shetani na mambo yake yote.

GAL. 6:10
“Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema; na hasa jamaa ya waaminio.”

Ni agizo tumepewa kadiri tupatapo nafasi tuwatendee watu mema. Unaweza kuwatendea watu mema kwa sababu ya upendo ulionao kwao. Inapotokea mtu huyo akakukosea ni ngumu sana kumtendea mema, au mtu ambaye haonyeshi shukurani. Ndipo inapokuja sababu ya pili ya kuwatendea watu wema: upendo wako kwa Yesu. Bwana alimwambia petro kama unanipenda lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu. Upendo wetu kwa Yesu unatufanya tuwatendee watu mema hata kama kibinadamu ni ngumu. Lakini mara ngapi upendo wetu kwa Yesu umeyumba kutokana na mambo tunayokutana nayo?

Sababu pekee ambayo haibadiliki na ya kuaminika ya kukufanya kumtendea mtu mema hata kama hastahili kabisa ni upendo wa Yesu kwetu. Huu ni upendo usiobadilika, upendo usio na kikomo, upendo wa agape. Tazama upendo wa Yesu kwako anavyokutendea mema usiyostahili nawe uwatendee watu wote mema.

Leo nije kwa wakina kaka. Kwakweli sikufahamu kuwa hadi miaka ya dot com bado watu wanakataa ujauzito na watoto, really???. Wakati unafanya tendo hilo na huyo dada hukujua matokeo yanaweza kuwa nini? Wako wapi vijana wanaojua thamani ya msichana na kumsubiri hadi siku ya harusi? Wako wapi vijana wanaosimamia na kuamini wanayoyasema? Vijana wa siku hizi wamejaa mashairi mazuri mno ya mapenzi, yani maneno yao yanawamaliza kabisa wadada hata wakilokole wanajikuta wametoa yote. Inapotokea mimba basi huruka mita mia, kama sio yeye kabisa, mashairi ya kubembeleza yanageuka mikuki ya kuchoma moyo!

Umeshamkosea Mungu, dada amepata mimba ni jukumu lako kuutambua ujauzito huo na kuulea pamoja na mtoto. Wengine wanawashauri wasichana watoe mimba na wasichana kwa kutokujua la kufanya wanakubali. Ni jambo la aibu sana kukataa mimba na mtoto wako, na akishafika miaka mitano unajitutumua mahakamani kumdai mtoto, mbaya sana.

Wewe kijana unayesoma hapa, Mungu anajua ni watoto wangapi umewakataa, Tubu sasa mbele za Mungu na haraka uende ukaombe radhi kwa mama watoto wako na ukubali majukumu yako.

Umeokoka na unamtumikia Mungu. Una mchumba naye ameokoka na anamtumikia Mungu. Tambueni kuwa shetani hajalala usingizi na miili huwa haiokoki bali roho na hatuenendi kuufuata mwili bali roho. Mnapokuwa kila wakati mnaongelea na kuchat about sex ni rahisi sana kujikuta mnaufuata mwili badala ya roho. Unapokuwa mchumba haujawa mke hivyo angalia sana unapoanza kufanya majukumu ya mke unaweza kujikuta umeshamkosea Mungu.

Hamjaona lakini unaufunguo wa nyumba/ chumba cha mchumba wako, unamfulia, kumtandikia kitanda, kumpikia, kumwandalia maji ya kuoga na unakaa kwake hadi saa sita za usiku wawili tu. Mnajipa moyo hamjamtenda Mungu dhambi maana hamjazini lakini mefanya mengine yote hadi kufikia kuamshana hisia za viungo vya uzazi. Je unaujasiri mbele za Mungu kwa hayo unayoyafanya? Dhamiri yako haikushuhudii kuwa unaenda njia siyo? Kama umeweza kusubiri miaka yote kwanini ushindwe sasa ambapo na mipango ya kuoana mmeshapanga?  

Naongea na wewe binti unayesema umeokoka na Yesu ni Bwana, kama umeamua kuokoka basi amua kikamilifu. Msiifuatishe namna ya dunia hii, onyesha msimamo kama kwa Mungu au kwa shetani. Purity starts from the heart, thoughts, words then actions. Siwezi kukupamba kwa maneno mazuri wakati najua unakosea na kuelekea kuangamia. Mchumba sio mume, acha kufanya majukumu ya mke kabla hujawa mke.

Ulitoa mimba. Mimba zaidi ya moja. Hukuona kama ni big deal. Sasa jambo hilo linakusumbua, linakukosesha amani, ukilala unasikia sauti ya mtoto analia. Umekata tamaa maana hujui la kufanya wala wa kumwendea. Pengine umeolewa na unawatoto lakini huna furaha nao ukikumbua yule uliyemkatisha maisha. Pengine hujapata mtoto tena. Unaona kama Mungu amekulaani sababu ya mimba ulizotoa. Huoni pa kushika, mbele giza nyuma giza.

Mchana wa leo nakuambia LIPO TUMAINI!  Bwana Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu zote! Hakubakiza nyingine! Wewe unalopaswa kufanya ni kumpa maisha yako, mkabidhi ayatawale. Tubu kwa makosa yote uliyofanya, na kumkiri Yesu kama Bwana na mwakozi wa maisha yako. Yeye anasamehe kabisa na hatakumbuka tena. Anza maisha mapya na Yesu naye atakuponya na majeraha yote ya nyuma.

EZE. 18:21-23, 31-32
Lakini mtu mbaya akighairi, na kuacha dhambi zake zote alizozitenda, na kuzishika amri zangu zote, na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi, hatakufa. Dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mojawapo; katika haki yake aliyoitenda ataishi. Je! Mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu? Asema Bwana MUNGU; si afadhali kwamba aghairi, na kuiacha njia yake, akaishi? Tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mliyoyakosa; jifanyieni moyo mpya na roho mpya; mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana MUNGU; basi ghairini, mkaishi.

Shalom,
Kuna watu wanahitaji watu wa kuomba nao maana maombi ya pamoja yananguvu sana. Sasa nimeona wale wote wanaohitaji maombi ya pamoja tutakuwa tunaomba kila siku usiku kila mtu nyumbani kwake ila kwa wakati mmoja na prayer points za kufanana. Ili kuleta umakini wale wote ambao wako tayari kuomba kila siku kwa nusu saa usiku maana najua wengi tunawahi kazini asubuhi hivyo hatutaweza kuomba muda mrefu, kuanzia saa nane hadi nane na nusu usiku. Tuwasiliane 0784598375 kwa ajili ya kutuma prayer points na kuamshana nami nitazituma kwa watu wote ila sitaweka jina lako. Tutangalia na siku za kufunga pia. Kama una wazo lolote la kuboresha karibu ulitoe hapa ili tuweze kuwa effective.

Maombi ya mwenye haki yafaa sana hasa akiomba kwa bidii. Mbarikiwe.

Mwanamke, ili ndoa yako ilete mafanikio lazima utafute kwa bidii kuwa na sifa zifuatazo
1. Muombaji
Simama kama mlinzi kwa ajili ya familia yako. Maombi yataisimamisha ndoa yako na kuwavusha katika vipindi vigumu.

2. Mtii
Hii haina upinzani, biblia imemwagiza mwanamke kuwa mtii kwa mume wake katika Bwana. Usishindane na mume wako, mtii na pale anapokuwa mgumu kumtii maombi ndiyo silaha yako.

3. Mshauri
Wewe ni mshauri namba moja kwa mume wako hivyo tumia nafasi hiyo vizuri umshauri kwa busara na hekima na sio kwa kusukumwa na hasira, chuki, kukata tamaa au uchungu. Biblia inamifano ya wanawake walio washauri waume zao vibaya na matokeo yake yakawa majuto;  Sarah, hawa, mke wa ahabu na lingine mingi.

4. Mkarimu
Ukarimu kwa watu wote wanaokuzunguka bila kubagua au kuangalia wao wanakupa nini. Onyesha ukarimu kwa moyo uliochangamka. Nyumba inaonekana yenye ukarimu kwa kipimo cha ukarimu wa mke.

5. Msiri
Tunza siri za nyumbani kwako. Usipende kusema kila kinachotokea nyumbani kwako. Sio tu kila unapopishana kauli na mume wako unawaambia ndugu na marafiki zako au pale mume anapoyumba kiuchumi unawaambia watu. Hii sio sawa, mstahi mume wako kwa kutunza siri za ndoa yako.

Umekata tamaa, umevunjika moyo. Wale uliowatendea wema kwa moyo wa ukarimu wamekurudishia laumu, umejitoa kwa ajili yao lakini hawathamini ulichokifanya. Usife moyo, hujafanya kwa wanadamu bali kwa Mungu. Unapotenda wema usitarajie malipo toka kwa wanadamu maana utaishia kukata tamaa, wewe mwangalie Mungu na kutenda kwa kulitimiza neno lake na sio kutafuta kusifiwa na wanadamu.

KOL. 3:23-24
“Lo lote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Kristo.”

GAL. 6:9-10
“Tena tusichoke katika kutenda mema; maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema; na hasa jamaa ya waaminio.”

« Previous PageNext Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 150 other followers