Panda kwa Machozi Utavuna Kwa Furaha

ZAB. 126:5-6
“Wapandao kwa machozi Watavuna kwa kelele za furaha.  Ingawa mtu anakwenda zake akilia, Azichukuapo mbegu za kupanda. Hakika atarudi kwa kelele za furaha, Aichukuapo miganda yake.”

Kupanda siku zote ni kazi ngumu. Kwanza ni lazima uamke asubuhi na mapema, ubebe mbegu na jembe, utembee kwenye baridi kuelekea shamba ambalo limejaa matope maana watu hawapandi wakati wa kiangazi, uiname shambani siku nzima au siku kadhaa ukipanda mbegu zako. Sio zoezi la kufurahia au kuchekelea lakini ni la muhimu sana kama unataka kuvuna.

Siku ya kuvuna ni siku ya furaha, siku ya kuhesabu utajiri, siku ya kuhesabu matunda ya jasho, siku ambayo taabu ya kupanda inazaa matunda, pamoja na kwamba utachoka lakini unakuwa umejaa furaha maana sasa mavuno umeyapata. Lakini huwezi kuvuna bila kupanda, lazima upande ili utazamie kuvuna. Usione wengine wanapanda ukavuta shuka halafu ukasubiri nawe ukavune.

Leo nakutia moyo wewe uliye kwenye hatua ya kupanda, Usikate tamaa jua ipo siku utavuna kwa kelele za furaha. Unaweza kuwa unapanda kwenye elimu, biashara, ujasiriamali, ufugaji kazini kwako, uwekezaji, ujenzi, huduma n.k. wewe endelea kupanda kwa bidii, panda mbegu nyingi kadiri uwezavyo wala usiwe mvivu. Mbegu siku zote ni chache na mavuno ni mara 100, hivyo panda, panda, panda. Na wewe unayesubiri kuvuna wakati hutaki kupanda kwa machozi tambua kuwa hakuna kuvuna bila kupanda. Ukitaka siku ya mavuno nawe ushangilie chukua mbegu shika njia nenda shambani ukapande.
Mbarikiwe.

Advertisements

Mungu Atakupigania na Adui Zako

Wana wa Israel waliteseka kwa miaka mingi katika nchi ya utumwani misri. Walimlilia Mungu kwa muda mrefu, na wakati wa Bwana ulipofika Mungu akashuka na kuwaokoa.

KUT. 3:7-9
“BWANA akasema, Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao; maana nayajua maumivu yao; nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile, hata nchi njema, kisha pana; nchi ijaayo maziwa na asali; hata mahali pa Mkanaani, na Mhiti, na Mwamori, na Mperizi, na Mhivi, na Myebusi. Basi, tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia; tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa.”

Baada ya Bwana kuwatoa misri bado farao aliwafuatilia, lakini muda wa Bwana kuokoa ukifika hakuna awezaye kuzuia. Bwana aliteketeza jeshi lote la wamisri baharini na kuwaokoa watoto wake.

KUT. 14:13-15, 25
“Musa akawaambia watu, Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa BWANA atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. BWANA atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya.  BWANA akamwambia Musa, Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Akayaondoa magurudumu ya magari yao, hata yakaenda kwa uzito; na Wamisri wakasema, Na tukimbie mbele ya Israeli; kwa kuwa BWANA anawapigania, kinyume cha Wamisri.”

Bwana atakupigania kinyume na adui zako wawe ni magonjwa, kukataliwa, kukosa kazi, kukosa mtoto n.k. Simama katika imani ukauone wokovu wa Bwana.

Mistari ya Faraja Unapojaribiwa

Mistari ya Biblia ya Faraja unapopata miscarriage au jaribu lingine lolote…

YER. 17:7-8
“Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea BWANA, Ambaye BWANA ni tumaini lake.    Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, Uenezao mizizi yake karibu na mto; Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, Bali jani lake litakuwa bichi; Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, Wala hautaacha kuzaa matunda.”

OMB. 3:24-26
“BWANA ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, Kwa hiyo nitamtumaini yeye.    BWANA ni mwema kwa hao wamngojeao, Kwa hiyo nafsi imtafutayo.    Ni vema mtu autarajie wokovu wa BWANA Na kumngojea kwa utulivu.”

KUM. 31:6
“Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu; kwa maana BWANA, Mungu wako, yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hatakupungukia wala kukuacha.”

ZAB. 28:7-9
“BWANA ni nguvu zangu na ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini, Nami nimesaidiwa; Basi, moyo wangu unashangilia, Na kwa wimbo wangu nitamshukuru.  BWANA ni nguvu za watu wake, Naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake.  Uwaokoe watu wako, uubariki urithi wako, Uwachunge, uwachukue milele.”

ZAB. 27:14
“Umngoje BWANA, uwe hodari, Upige moyo konde, naam, umngoje BWANA.”

ZAB. 55:22
“Umtwike BWANA mzigo wako naye atakutegemeza, Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele.”

ISA. 41:10
“usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.”

Mungu wa mbinguni akufariji, kukutunza na kukuhifadhi katika pendo lake. Usikate tamaa wala kuvunjika moyo, hao waisrael unaowaona leo hautawaona tena milele, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya.

Majaribu ni Kipimo cha Imani

Miscarriage ni jambo linaloumiza sana. Linaumiza zaidi iwapo litatokea zaidi ya mara moja. Mungu anapoweka mtoto ndani ya tumbo la mama tayari kunakuwa na muunganiko kati ya mtoto na mama sasa yule mtoto anatoka kabla ya muda kufika humuacha mama na simanzi na majuto sana. Anahangaika, anajiuliza why me, analia usiku na mchana na mbaya zaidi jamii haioni kama jambo hili ni kubwa kiasi gani kwa mama na hivyo badala ya kumtia moyo wanazidi kumuumiza. Maneno kama ‘mbona ni jambo la kawaida’, ‘usijali utapata mwingine bado mdogo sana’,’mtoto wala hujamuona hivyo haukumzoea hivyo haiumi sana’,’ulikuwa unafanya kazi sana’,’ni kosa lako’ n.k. huzidisha maumivu na wala hayasaidii kabisa, ni bora ukampa maneno ya Mungu yenye uwezo wa kufariji, kuponya na kuhuisha.

Majaribu kwa mtu wa Mungu ni kipimo cha imani, tunapitia majaribu mbalimbali kila siku. Kuanzia kwenye afya, watoto, kazi, biashara, ndugu, huduma n.k na majaribu haimaanishi kuwa wewe ni mtenda dhambi au Mungu hasikii maombi yako. Shetani aliruhusiwa kumjaribu Ayubu maana Mungu alikuwa anajivunia mtumishi wake kuwa ni mkamilifu na mwaminifu na hawezi kumuacha Mungu katika hali yoyote atakayopitia. Ayubu alipitia majaribu makubwa sana kuanzia mali, watoto, marafiki ndoa na afya yake lakini hakumlaumu Mungu wala kumuwazia mabaya bali alijua kuwa katika hali yoyote bado atamuona Mungu maana ametunza uaminifu wake. Mtetezi wako yu hai na hakika atasimama kukutetea, haijalishi unapitia mangapi na makubwa kiasi gani, simama na Yesu na usimuache maana yeye hajakuacha.

AYU. 1:1, 8
“Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu; mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu, na kuepukana na uovu. Kisha BWANA akamwuliza Shetani, Je! Umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu.”

AYU. 19:25-27
“Lakini mimi najua ya kuwa Mteteaji wangu yu hai, Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi.  Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, Lakini, pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu;  Nami nitamwona mimi nafsi yangu, Na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu!”

AYU. 42:2, 12
“Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika.  Basi hivyo BWANA akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake; naye alikuwa na kondoo kumi na nne elfu, na ngamia elfu sita, na jozi za ng’ombe elfu, na punda wake elfu.”

Unyanyasaji wa Kijinsia

Tatizo la ukatili wa kijinsia watu wengi huwa wanalikwepa kuliongelea hasa makanisani. Ukigusia unasikia mwanamke lazima awe mtii kwa mume wake na hakuna anayetaka kulijadili kwa undani. Ukatili wa kijinsia upo wa aina nyingi, kuna kunyimwa matumizi muhimu, kutawaliwa kwa mabavu, kudhalilishwa na pia kupigwa. Wanawake wengi wanaishi katika ndoa zilizojaa ukatili mwingi na akiomba msaada kanisani anaambiwa tu afunge na kuomba bila msaada mwingine.

Sikatai kuwa hakuna linaloshindikana kwa Mungu na wala hatuwezi kumuekea Mungu mipaka, ila je inapotokea mke kupigwa kila siku hadi watoto wanashuhudia, kipigo kikali hadi kushindwa kwenda kazini mama huyu afanye nini? Inafika hatua anatishiwa panga, au anapigwa na vyombo mbalimbali na wameishi kwenye ndoa muda mrefu huyu mama anatakiwa kufanya nini? Wengi wanashindwa kuripoti maana jamii itawasuta, wanaona watoto watateseka na kubwa zaidi wanawapenda waume zao. Jambo hili ni kubwa na linaumiza sana, leo tuliongelee kujua nini kifanyike.

Mume…!

Attention Husbands..!!!

1 PET. 3:7
“Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili; na kumpa mke heshima, kama chombo kisicho na nguvu; na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.”

Biblia inasema kuwa wanaume waishi na wake zao kwa akili maana ni vyombo dhaifu, neno hili limetafsiriwa kwa namna nyingi ila hapa naongelea jinsi ambavyo mwanamke hutumia hisia zake zaidi kuangalia mambo na hivyo ni rahisi sana kuumizwa kihisia kama mumewe asipokaa naye kwa akili. Wanaume wengine wanajisahau wanadhani jinsi wao wanavyochukulia mambo kirahisi na kutafuta jinsi ya kufix ndivyo na wake zao walivyo. Hali hii imesababisha wanaume wengi kuwaumiza wake zao na mbaya zaidi hawaoni kama wamewaumiza.

Mwanamke anapokuwa ameumizwa kwa kujirudia rudia bila kupata ufumbuzi huwa na tabia ya kuufunga moyo wake ili kuuzuia usiumizwe tena na hivyo hujikuta aki withdraw na kujitenga na mambo yanayohusisha emotion kwenye ndoa yake na hali hii husababisha kukosekana kwa intimacy kati ya wanandoa. Mume unauwezo na nafasi kubwa ya kumsaidia mkeo katika kutafuta uponyaji wa hisia zake na kumrejeza kama mwanzo.

1. Kuwa karibu naye, mhakikishie kila saa kila wakati kuwa unampenda, unamjali, utasimama naye kwa kila hali na muonyeshe kwa vitendo.
2. Usijaribu ku justify makosa au matendo ambayo yamemkwaza, na kufanya kuwa ni yeye amesababisha.
3. Be romantic, mtengenezee kikombe cha chai jioni mkiwa nyumbani, mnunulie maua, mweleze alivyomuhimu kwako, mtoe out for romantic dinner, n.k
4. Mpe muda huku ukiendelea kumuonyesha upendo, kujali na uwepo wako. Usimlazimishe kwa maneno au vitendo ku heal haraka kama unavyotaka wewe.
5. Kubwa kuliko yote muombee sana, katika maombi yako yote maana emotional wounds huchukua muda sana kupona.

Acha Kujidharau Unaweza

Wengi wetu hatujiamini wala kuamini kama tunaweza kufanya jambo lolote la maendeleo, kubwa au hata kuwa na ndoto za kufanya hivyo. Inawezekana tangia mtoto umekuwa ukiambiwa kwamba huwezi, ukijaribu kitu unaambiwa acha utaharibu, darasani kila mtu anakuona huwezi hata ukinyoosha mkono kujibu swali mwalimu hakuangalii na akikuchagua unajikuta kwa hofu unajibu huku unatetemeka unaishia kuchekwa na darasa zima. Hali hiyo ikakufanya ukose kujiamini, hata ofisini huwezi kutoa hoja yoyote au changamoto, unakubali tu kila unachoambiwa.

Hata ukisema uwaze mambo makubwa nafsi yako inakucheka kuwa huwezi, huna uwezo huu wala ule. Hujiamini kabisa kama unaweza azisha kitu, kukisimamia na kukifanikisha.  Leo nataka ufanye jambo moja, kaa mahali peke yako, chukua notebook na kalamu kisha andika positive qualities ambazo unajua unazo. Usiangalie watu wanakusemaje, hapa ongea na moyo wako, jichunguze na andika zote ambazo unazo. Kisha baada ya hapo zitafakari, ziweke kwenye akili, moyo na nafsi yako na ujitamkie kwa kumaanisha. Ikiwezekana zibandike kwenye kioo chako ili kila unapokuwa unajiandaa kutoka unazisoma na kuzikumbuka. Fanya zoezi hili leo kesho nitakuja na muendelezo.